Zasady działania serwisu


Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

1. Właścicielem Żłobków i Przedszkola i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest:

Anna Czerniak, 62-005 Miękowo, ul. Leśna 5, NIP: 7772923501 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Wesołe Smyki” Anna Czerniak z siedzibą w Koziegłowach, przy ulicy Leśnej 52 , 62-028

2. Administrator danych informuje,

iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

3. Gromadzenie danych

3.1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w zbiorach:

1) drukowanych znajdujących się w kartotekach, skorowidzach, księgach, we wszystkich zbiorach ewidencyjnych,

2) w systemach informatycznych.

3.2. Gromadzone dane osobowe obejmują dane ujęte w dokumentach rekrutacyjnych żłobka i przedszkola, w tym: dane identyfikacyjne dziecka (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data imienin, nr PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania – jeżeli inny niż zameldowania), dane rodziców/prawnych opiekunów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, telefon komórkowy kontaktowy, telefon stacjonarny, adres e-mail), dane osób upoważnionych do odbioru dziecka (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu).

3.3. Ze względu na specyfikę działalności, żłobek/przedszkole przetwarza również dane wrażliwe, takie jak: informacje dotyczące zdrowia dziecka, wskazań/przeciwskazań żywieniowych.

3.4. Żłobek/przedszkole stosuje środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

4. Celowość przetwarzania danych

4.1. Dane przetwarzane są w celu:

a) rekrutacji kandydatów do żłobka/przedszkola

b) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych,

c) realizacji zadań statutowych żłobka/przedszkola oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych;

d) polityki kadrowej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy i zatrudnienia.

4.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności długość przechowywania dokumentów reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i

trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (DzU, Nr 167, poz. 1375) -

na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. RODO.

4.4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie

mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w umowie i jej załącznikach) – na podstawie art.

6 oraz art. 9 ust. RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

5. Zgoda na przetwarzanie danych

5.1. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji zadań

statutowych żłobka/przedszkola oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

5.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, przysługuje prawo

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

6.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest

to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia

danych.

6.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych żłobka, którego głównym zadaniem jest informowanie

podmiotów przetwarzających dane osobowe o ich obowiązkach a także współpraca z organem

nadzorczym, możliwy jest pod adresem: wesolesmyki@interia.pl

6.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są pracownicy żłobka, którym Administrator powierzy

przetwarzanie danych w celu realizacji zadań statutowych żłobka.

6.4. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów

prawa.

7. Zabezpieczanie danych

7.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom

nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

7.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz żłobka Administratora dopuszczane są wyłącznie

osoby upoważnione przez Administratora.

8. Pozostałe postanowienia

8.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy

obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom

ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach

określonych przez przepisy prawa.

8.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.


Trwa ładowanie